Stacks Image 357996


 Globaal Artistiek Pedagogisch Plan
 Kunstacademie Zaventem

Inleiding

De Kunstacademie Zaventem is een gemeentelijke Academie die erkend wordt door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Zij bestrijkt 4 kunstvormen nl. beeld, dans, muziek en woord en leidt de leerlingen op tot scheppende en uitvoerende kunstzinnige personen met een kritische instelling.

In de hoofdinstelling Zaventem worden de 4 studierichtingen ingericht. Zowel in Kortenberg als in Kampenhout is een vestigingsplaats waar enkel Muziek en Woord worden georganiseerd.

In het organigram van de Academie staat een directieteam bovenaan : de directeur Hilde Van Keer en 2 hoofdcoördinatoren Helen Borremans en Katrien Vercauter. Voor elke vakwerkgroep is minstens één coördinator aangeduid. In elke vestiging voorziet de filiaalgemeente toezicht. Elk gemeentebestuur staat ook garant voor de infrastructuur en veiligheid van de leerlingen in de eigen gebouwen en stelt leermiddelen ter beschikking. Het schoolbestuur waakt over het welzijn van de door haar aangestelde personeelsleden.

De Academie biedt volwaardig kunstonderwijs aan voor een zeer breed publiek gaande van kinderen (6 tot 11j), jongeren (12 tot 17j) tot volwassenen (18j en méér). Het is de kernopdracht van de Academie om haar onderwijsvorm zo toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden van haar rekruteringsgebied.

In het kunstonderwijs hoort geen discriminatie thuis; afkomst, begaafdheid, levensfilosofie of geaardheid… geen van deze gronden mag het ontwikkelingsproces van de cursisten beïnvloeden. Dit geldt voor zowel leerling, personeel als bezoeker.

De academie beoogt persoonlijkheidsvormend te werken. Naast de esthetische , intellectuele lichamelijke, emotionele en sociale component legt zij de focus op de artistiek-creatieve component.

De Kunstacademie wil de plaats bij uitstek zijn waar aan ”scholing” wordt gedaan, waar de leerling de kunsttaal leert begrijpen en gebruiken door haar vanuit verschillende invalshoeken en vanuit de eigen belevingswereld en mogelijkheden te onderzoeken, te beoefenen en zelfstandig te presenteren. Dit proces neemt een aanvang door in de eerste plaats zélf iets te maken.
Wij gaan ervan uit dat de leerling door middel van een nieuw verworven kunsttaal de hem omringende wereld beter kan leren begrijpen en daardoor actief kan meewerken aan het verbeteren ervan. Om dit te realiseren wil de academie in de eerste plaats een klimaat van vrijheid, maar tegelijkertijd van rust en geborgenheid scheppen, waarin de kunstzinnig begaafde leerling en de beschouwende kunstminnaar - in alle openheid - elkaar kunnen ontmoeten en met mekaar kunnen dialogeren over het boeiende fenomeen dat kunst toch is.

 De Kunstacademie: een plaats voor vernieuwend onderwijs

Inhoud en structuur


a) Het is de opdracht van onze Academie het beste onderwijs te bieden aan leerlingen die een grote belangstelling en enthousiasme aan de dag leggen voor kunst en cultuur en zich daarvoor overtuigend en toegewijd willen inzetten. Deze motivatie dient zichtbaar te zijn in de behoefte, de drang om te verkennen en te ontdekken.

b) Artistiek en onderwijskundig is ons onderwijs gericht op zowel traditie als vernieuwing. Vermits onze maatschappij voortdurend evolueert heeft men oog voor vernieuwing doch vertrekkend vanuit een groot respect voor de verworvenheden van het verleden. De rijkdom van de culturele overlevering is immers verbonden met een alertheid voor het nieuwe en met een zin voor verkenning. Het evenwicht tussen beide is een voortdurende zoektocht.

c) De Academie wil blijvend werk maken van een “eigenheid en profilering” : de wil om oorspronkelijk, grensverleggend en vernieuwend met de leerling en de maatschappelijke evolutie om te gaan. Respect voor het unieke van elke persoon, voor zijn eigen belevingswereld en mogelijkheden vormt een constante , een rode draad in het leerproces. Dit moet gepaard kunnen gaan met het aftasten van onzekerheden en uitmonden in een academie als een ‘open forum’ waarbij clichés kunnen worden doorbroken. Durven vernieuwen, met open blik. Vernieuwing mag echter nooit allesoverheersend zijn, net zoals het stug willen vasthouden aan wat vroeger was of kon. Balans is het sleutelwoord.
d) In onze Academie is de vertrouwensband met de leerlingen, de menselijke omgang een prioriteit. Aandacht schenken aan het individu blijft belangrijk.

e) De Kunstacademie wil vanuit haar overtuiging meewerken aan de vernieuwing in het Deeltijds Kunstonderwijs zoals aangekondigd in de concept- en discussienota van het nieuwe decreet: een actuelere leerinhoud die beter aansluit bij de veranderende samenleving. Zij wenst op een artistiek verantwoorde wijze de leraars en leerlingen van de 4 artistieke domeinen - beeld, dans, drama en muziek - intens met elkaar te laten communiceren en samenwerken rond projecten, tentoonstellingen e.d. Wij beschouwen de 4 domeinen niet als afzonderlijke entiteiten maar veeleer als een breed opleidingsgeheel . Gezamenlijke doelgerichtheid is hierbij de prioriteit.

f) Met de 2 pilootprojecten in onze Academie (de domein-overschrijdende focus in de initiatieopleiding en de wisselwerking en inhoudelijke afstemming tussen de verschillende componenten van de muziekopleiding in de lagere graad) en de hiermee opgedane expertise hopen wij zowel voor de leerlingen en leerkrachten van onze Academie als voor deze van andere academies een stap dichter bij de concretisering van het nieuwe decreet te staan.

 De Kunstacademie: kwaliteit en diversiteit, een intens samenspel tussen  leerkracht, leerling en ouders

- Het onderwijs volgt met de richtlijnen zoals vastgelegd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het wordt verstrekt door leraars die over de vereiste artistieke en pedagogische bekwaamheidsbewijzen beschikken en bereid zijn voortdurend verbeteringen aan te brengen in hun onderwijsmethoden en -werkvormen .

- De leerkracht stimuleert de 3 ‘ h’s: hoofd, hart en handen. Vanuit de prikkeling, de verwondering , de ontdekking en wordt gewerkt aan creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsontplooiing.

- Wij geven de ruimte aan vanuit respect voor de individuele keuze van de leerling betreffende zijn studiecurriculum. De Academie van Zaventem wil een open en transparante school zijn waarbij de gedifferentieerde aanpak van elke leerling centraal staat.

- In onze benadering staat kwaliteit centraal: in realisatie, interpretatie, uitvoering, expressie en analyse. Kwaliteitsvol omgaan met elkaar , met de tijd en met de kunstvorm waarin we ons uitdrukken. Kunst als communicatievorm die kracht en emotie uitstraalt.

- Wij kiezen voor een onderwijsmodel waarbij de doelstellingen niet dogmatisch worden vastgelegd, waarbij de techniek een middel is tot vrij functioneren, waarbij improvisatie deel uitmaakt van de basisopleiding, waarbij de methodiek leerlinggericht is en waarbij de leraarsstijl begeleidend is.

-Vanuit pedagogisch standpunt is interdisciplinair, complementair en projectmatig werken een ideale situatie. Elke cursus kadert in een breder opleidingsgeheel. Daarom willen wij streven naar een intense communicatie tussen de verschillende vakken, niet in het minst tussen de individuele en groepscursussen.

-In het creatieve proces is de leraar de coach, die de middelen moet aanreiken tot ontplooiing. De leerkracht als mentor, die zowel het onderwijzende als het artistieke in zich heeft, die de student begeleidt in zijn persoonlijke ontdekkingstocht, die hem wijzer maakt in de kunstbeoefening. De leerkracht als pedagoog, als sociale spil, als discussieleider, de leraar als kwaliteitsbewaker. De leerkracht als individuele begeleider, als begeleider van groepsprocessen, als coördinator van projecten.

h) Wij verwachten dat ouders verantwoord omgaan met de werking van onze Academie: enerzijds willen wij werk maken van een gestructureerde communicatie tussen leraar en ouders, anderzijds vragen wij een alerte houding van de ouders in het opvolgen van het studieproces van hun kind.

 De Kunstacademie: dé culturele en maatschappelijke omgeving

a) de Kunstacademie kiest resoluut voor een intense samenwerking met het gemeentelijke verenigingsleven zowel in de eigen als in deze van de vestigingsplaatsen. De Academie wil een smeltkroes zijn van al wie in de gemeente begaan is met muziek, woord, dans en beeld en moet daarom heel veel aandacht besteden aan de rol die zij kan spelen binnen het brede lokale sociaal-culturele leven.

b) de Kunstacademie staat op een eigen koers. Wij streven ernaar onze eigenheid te benadrukken, zowel in intern als externe contacten. Hierbij speelt de logica een voorname rol, vindt een onderbouwd overleg tussen de partners plaats en krijgt een gezamenlijk project vorm.

c) de Kunstacademie wil zich als “huis voor amateurkunst” sterk profileren in de gemeente. Deze doelstelling wordt gerealiseerd via allerlei activiteiten in en buiten de Academie (dans- en theatervoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, familiale happenings, lezingen, strijkersdagen, gitaristenweekendensemble-dagen…).
d) De Kunstacademie wil blijvend werk maken van het aantrekken van jonge leerlingen.

e) Om de uitstraling van de Academie te bevorderen werd de vzw ‘Vrienden van de Academie ‘ opgericht . Deze vereniging heeft als voornaamste taak te zorgen voor een levendig sociaal-cultureel klimaat binnen de Academie.

De academie wil werken aan een meerjarenplan waarbij de doelstellingen van het Globaal Artistiek Pedagogisch Project inhoudelijk en professioneel worden gerealiseerd. Het schoolwerkplan krijgt nieuwe impulsen als gevolg van overleg tussen de vakwerkgroep-vergaderingen en het pedagogisch college.

Allereerst vertrekken wij hiervoor van de implementatie van de leer-en jaarplannen, inclusief deze van “Beeld “, integreren wij de interdisciplinariteit in de functiebeschrijvingen (personeelsbeleid) en sturen wij het nascholingsplan bij. Het evaluatiebeleid is gericht op de schaalvergroting binnen de Kunstacademie maar kan zo nodig worden bijgestuurd of verfijnd.

De activiteitenkalender wil uiting geven aan de projecten die tot stand komen na overleg met alle partners, ondersteund door de vzw Vrienden van de Academie.

 Stappenplan

De academie wil werken aan een meerjarenplan waarbij de doelstellingen van het Globaal Artistiek Pedagogisch Project inhoudelijk en professioneel worden gerealiseerd. Het schoolwerkplan krijgt nieuwe impulsen als gevolg van overleg tussen de vakwerkgroep-vergaderingen en het pedagogisch college.

Allereerst vertrekken wij hiervoor van de implementatie van de leer-en jaarplannen, inclusief deze van “Beeld “, integreren wij de interdisciplinariteit in de functiebeschrijvingen (personeelsbeleid) en sturen wij het nascholingsplan bij. Het evaluatiebeleid is gericht op de schaalvergroting binnen de Kunstacademie maar kan zo nodig worden bijgestuurd of verfijnd.

De activiteitenkalender wil uiting geven aan de projecten die tot stand komen na overleg met alle partners, ondersteund door de vzw Vrienden van de Academie.


© KunstAcademieZaventem | Willem Lambertstraat 1, 1930 Zaventem | +32 2 720 05 28 |
infokaza