Stacks Image 358002


 SCHOOLREGLEMENT


Art. 1 Het schoolreglement regelt de relaties tussen de leerlingen, de ouders en het schoolbestuur. Het is een bundeling van afspraken, richtlijnen en maartregelen waaraan alle betrokkenen zich dienen te houden om een goede werking van het schoolgebeuren mogelijk te maken.


HOOFDSTUK 1:Begrippen


Art. 2
 • Leerling: de persoon die ingeschreven is aan de Kunstacademie overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden van het Deeltijds Kunstonderwijs.
 • Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben.
 • Leerkracht: de persoon met onderwijsbevoegdheid voor individuele en collectieve vakken. Hij/zij handelt op basis van een algemene en individuele functiebeschrijving.
 • Schoolbestuur: de Inrichtende Macht nl. het Gemeentebestuur Zaventem, verantwoordelijk voor de organisatie en het beleid van de school.
 • De Gemeentelijke Kunstacademie van Zaventem - hierna genoemd de Kunstacademie - verstrekt opleidingen van Beeldende Kunst (Beeld) en van Podiumkunsten Muziek, Woord, Dans in het kader van Deeltijds Kunstonderwijs dat wordt georganiseerd, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
 • De Kunstacademie omvat:
o de hoofdinstelling W. Lambertstraat 1 te 1930 Zaventem

o de wijkafdeling Rustoorddreef 1 te 1930 Zaventem

o de wijkafdeling Desmedtstraat 52 te 1930 Zaventem

o de wijkafdeling Schapenweg 26-30 te 933 Sterrebeek

o de wijkafdeling Hoogstraat 50 te 1930 Zaventem o de vestigingsplaats Beekstraat 25 te 3070 Kortenberg

o de vestigingsplaats Bergstraat 15 te 1910 Kampenhout
 • Directeur: de directeur van de Kunstacademie
 • Het Artistiek Pedagogisch Project: Het geheel van de fundamentele
  uitgangspunten dat het schoolbestuur voor de academie en haar werking heeft
  bepaald.
 • Het Vademecum : Jaarlijkse brochure met praktische informatie over de
  organisatie en de werking van de academie voor het betreffende schooljaar
 • Aangetekend: Met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd
  ontvangstbewijs.

 • Studierichting: In het deeltijds kunstonderwijs onderscheidt men de volgende
  studierichtingen: Muziek, Woordkunst, Dans, Beeldende kunst.


HOOFDSTUK 2: Inschrijvingen en tarieven


Art. 3 De inschrijvingen gaan door van 1 tot en met 20 juni en van 25 augustus tot 15 september via het online inschrijvingsformulier op www.academiezaventem.be . Dit gebeurt overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden. De leerling krijgt hiervan bevestiging per mail door het secretariaat samen met de uitnodiging tot betaling van het inschrijvingsgeld.
Art. 4 Inschrijvingstarieven:

 • Een leerling betaalt het inschrijvingsgeld zoals jaarlijks bepaald door de Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Voor elk van de 4 studierichtingen (beeld, dans, muziek, woord) wordt apart ingeschreven.
 • De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijk voorzien inschrijvingsgeld.
 • Kinderen en jongeren tot 17j genieten van een verminderd tarief indien zij als 2de gezinslid inschrijven of zelf een 2de studierichting volgen. Het betaalde inschrijvingsgeld mag voor kinderen die tijdens het jaar van inschrijving nog geen 12j waren fiscaal als kinderopvang worden ingebracht. De academie levert hiervoor een attest af.
 • Volwassenen in de leeftijdsklasse van 18 tot 24j krijgen automatisch een verminderd tarief op basis van hun leeftijd.

Vanaf 25j komen volwassenen voor een verminderd inschrijvingstarief in aanmerking indien een attest wordt voorgelegd als uitkeringsgerechtigde werkloze, als leefloner of als invalide persoon met vergoeding FOD/SZ.
Binnen eenzelfde studierichting kan een leerling één of meer vakken die tot het lessenrooster van dezelfde optie behoren in twee academies volgen ( 50 / 50 regeling) na schriftelijke toestemming van de directeurs van de 2 instellingen.



HOOFDSTUK 3 :Toelatingsvoorwaarden


Art. 5 Een leerling start in het eerste leerjaar van een gekozen optie. Hij moet beantwoorden aan de leeftijdsvoorwaarden, gekoppeld aan de studierichting nl. : In beeld en dans: minimum 6 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar, of ingeschreven in het 1ste leerjaar basisonderwijs. In muziek en woord: minimum 8 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar of ingeschreven in het 3de leerjaar /basisonderwijs.
Art. 6 In de studierichting dans stromen leerlingen enkel in de eerste drie leerjaren van de lagere graad (6 tot 8j) in op leeftijd d.w.z. volgens leeftijd basisonderwijs . 8- tot 14-jarigen starten allemaal in het derde leerjaar van de lagere graad .
In de studierichting woordkunst is de instroom op leeftijd beperkt tot de eerste drie leerjaren van de lagere graad (8 tot 10j). Alle instromende leerlingen tussen 10 en 14 jaar starten in het derde leerjaar van de lagere graad.
Art. 7 In alle studierichtingen behoren leerlingen van 12 tot 14j in principe tot de sectie jongeren, leerlingen vanaf 15j tot de sectie volwassenen. Om pedagogische redenen kan door de directeur worden afgeweken van dit principe en kunnen leerlingen jonger dan 15j worden toegelaten tot het lesaanbod van de sectie volwassenen.
Art. 8 Om naar een volgend leerjaar te kunnen gaan moet de leerling geslaagd zijn

(minstens 60%) in de proeven of de leerdoelen van de optievakken van het voorafgaande leerjaar hebben bereikt.
Art. 9 Wanneer een leerling in een ander leerjaar of optie wil instromen dan hij op basis van de gewone toelatingsvoorwaarden mag kan de directeur, in samenspraak met de betrokken vakleraar, een toelatingsperiode vastleggen. De leerling volgt dan ten voorlopige titel de vakken van het leerjaar waarin hij wil terechtkomen. Na de toelatingsperiode, die meestal één maand beslaat doch ook langer kan duren en maximaal tot 31 oktober, maken de directeur en de leraars een attest op met motivering waarom de leerling het leerjaar verder mag blijven volgen, zoniet waarom hij naar een ander leerjaar wordt geadviseerd.
Art. 10 Leerlingen die in het laatste jaar lagere graad enkel geslaagd zijn voor het theoretische vak AMV hebben de mogelijkheid om enkel voor het vak AMC door te stromen naar de middelbare graad. Dat heet “schuinzitten”.
Oorspronkelijk bedoeld voor overgang van L4 (VwL3) naar M1 is dit veralgemeend van L1 tot en met M3. Dit maakt ook het herbeginnen met een ander instrument mogelijk. De leerling blijft dan op zijn AMC-niveau in de middelbare graad zitten en herbegint in de lagere graad met het vak instrument. Hierbij mag de leerling nooit hoger zitten voor het praktische vak (instrument, zang) dan voor het theoretische vak (AMC).
Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet :
 • tezelfdertijd meerdere studierichtingen volgen
 • binnen een studierichting meerdere opties volgen
 • veranderen van optie en/of leerjaar tot 31 oktober
Het volgen van lessen als 2de instrument wordt niet betoelaagd en kan derhalve niet worden georganiseerd.



HOOFDSTUK 4: Vrijstellingen, Aanpassingen Curriculum voor Leerlingen met Specifieke Onderwijsbehoeften, Leren in een Alternatieve Context (L.A.C.)


Art. 11
 • Een leerling is regelmatig indien hij alle vakken van een gekozen optie volgt.
 • Een leerling die een vak al gevolgd heeft in het deeltijds kunstonderwijs (vb bij her-instroom) of de leerdoelen van een vak behaald heeft in het secundair of het hoger (kunst)onderwijs met beperkt leerplan, kan vrijgesteld worden voor dit
  vak.
Vrijstellingen op basis van een buitenlands diploma dienen altijd aangevraagd te worden. Leerlingen die in een gekozen optie slechts voor enkele vakken, doch niet alle, slaagden, bekomen voor deze vakken vrijstelling indien zij van het betrokken leerjaar de proeven van alle vakken hebben afgelegd.
 • Een leertraject op maat kan worden uitgestippeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Volgens het profiel en de vraag van de leerling kan hetzij een individueel curriculum worden bepaald hetzij een gemeenschappelijk curriculum met aanpassingen in het lessenrooster (recht op GON-begeleiding).
 • L.A.C.: een leerling kan voor sommige delen van zijn opleiding nl. voor het vak samenspel, instrumentaal ensemble of koor worden toegelaten om dit in een alternatieve context te volgen, dit mits uitdrukkelijk akkoord van zowel de alternatieve leercontext als de directeur van de school. Dit akkoord wordt gegeven via een aanvraagformulier. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen werden bepaald door de Inrichtende Macht Zaventem.


HOOFDSTUK 5: Aanwezigheden


Art. 12
 • Een leerling neemt vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin hij/zij is ingeschreven, behalve wanneer er een gewettigde afwezigheid is.
 • Een lestijd binnen de studierichtingen Muziek, Woord en Dans (Podiumkunsten) duurt 60 minuten, binnen de studierichting Beeldende Kunst is dit 50 minuten.

 • Iedere afwezigheid van een leerling wegens ziekte of overmacht wordt tijdig gemeld aan de leraar hetzij rechtstreeks, hetzij via toezicht of secretariaat.
 • Indien een leerling tijdens proeven afwezig is wegens ziekte, verwittigt hij onmiddellijk het secretariaat en de leraar en brengt hiervoor steeds een medisch attest binnen.
 • Wanneer een leerling om een of andere reden niet aan een proef kan deelnemen is hij gehouden deze achteraf af te leggen.
 • Indien het aantal ongewettigde (zonder verwittigen) afwezigheden oploopt tot 1/3 van de lessen kan men niet deelnemen aan de proeven.
 • De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling de school vóór het einde van de lestijd verlaten doch enkel mits een gewettigde reden en steeds na toestemming van de directeur.
 • Indien ten gevolge van overmacht (treinstaking, verkeersdrukte, ongeval...) bij de leerkracht een les niet tijdig kan starten of indien de leraar afwezig is, worden volgende maatregelen genomen:
o De ouders of verantwoordelijken van minderjarigen worden in de mate van het mogelijke per sms verwittigd
o De rode lamp aan de buitenzijde van het hoofdgebouw brandt (in hoofdinstelling Zaventem)
o Als ouders hun kinderen naar de academie brengen gaan ze best na of de leraar al dan niet aanwezig is. (vestigingen Kortenberg en Kampenhout)
o Het bericht van afwezigheid wordt ad valvas uitgehangen
Mocht géén van voorgaande maatregelen resultaat hebben is permanent een toezicht(st)er in de hal van het hoofdgebouw aanwezig die instaat voor de opvang van de leerling.


HOOFDSTUK 6: Schoolkalender


Art. 13 Het schooljaar duurt maximaal 40 weken die vallen binnen de periode 1 september tot 30 juni. Wekelijkse lestijden kunnen onder bepaalde voorwaarden worden samengevoegd tot tweewekelijkse of maandelijkse blokken. De data van de vakantieperiodes worden jaarlijks vastgelegd overeenkomstig de onderrichtingen van het Departement Onderwijs.

Art. 14 Extra Muros : Af en toe worden wekelijkse lestijden vervangen door lesmomenten of activiteiten buiten de school. (Dat kan voorkomen in vakken zoals AMC of muziekgeschiedenis, repertoirestudie... ).Voorbeelden zijn een museumbezoek, het bijwonen van een concert of een theatervoorstelling. 1 activiteit vervangt maximum 3 lestijden, per maand wordt maximum 1 activiteit georganiseerd. De communicatie betreffende de Extra Muros naar de leerlingen wordt door de leraar verzorgd.


HOOFDSTUK 7: Orde en tucht


Iedere leerling neemt een respectvolle houding aan tegenover personeel en medeleerlingen.
Art. 15 Een tuchtmaatregel kan worden genomen indien
 • een leerling door zijn/haar gedrag het verwezenlijken van het artistiek pedagogisch project (APP) van de school in het gedrang brengt
 • het normale lesverloop verstoort
 • de instelling materiële schade toebrengt
 • de medeleerlingen of het personeel van de academie in hun waardigheid aantast
Art. 16 Steeds in overleg met leraars / toezicht(st)ers en directeur wordt gezocht naar een passende sanctie in verhouding tot de begane fout.
Art. 17 Vóór de aanvang van de lessen wachten de leerlingen in de hal van het gebouw. De toegang tot het klaslokaal gebeurt enkel in aanwezigheid van de leraar. Indien het lokaal onrechtmatig door de leerling wordt betreden d.w.z. zonder toestemming van de leraar, wordt hij / zij medeverantwoordelijk gesteld bij schade aan het lokaal, meubilair of materiaal.



HOOFDSTUK 8: Evaluatie


Art. 18 De Kunstacademie volgt het minimum leerplan zoals dit bij ministerieel besluit werd vastgelegd.
Art. 19 Tweemaal per jaar worden proeven georganiseerd die een evaluatie mogelijk maken nl. de Tussentijdse proef (2de helft januari) en de Overgangs - of Eindproef (tussen 15 mei en 30 juni). De neerslag van deze evaluatie gebeurt schriftelijk op een rapport dat per studierichting aan elke leerling wordt meegegeven, ter kennisgeving aan en ondertekening door de ouders.
Art. 20 Voor volwassenen leerlingen kunnen proeven op aangepaste wijze worden georganiseerd.
Art. 21 In de studierichting muziek vinden voor de vakken samenspel, instrumentaal en vocaal ensemble, begeleidingspraktijk en koor eveneens tweemaal per jaar proeven plaats doch deze kunnen verspreid zijn over het hele schooljaar. Deze proeven zijn alle openbaar.
Art. 22 Tussen 1 en 15 september kunnen uitgestelde proeven georganiseerd worden voor leerlingen die om een gewettigde reden nl. met een medisch attest niet in staat waren deel te nemen aan de proeven van het vorige schooljaar.
Art. 23 Voor het vak AMV kunnen herexamens ingericht worden, doch enkel op voorwaarde dat minimum 50% werd behaald en mits toelating van de directeur en de leraar. Het tijdstip waarop dit herexamen plaatsvindt is de eerste helft van juni.
Art. 24 De leden van de examencommissie bij openbare proeven worden op voorstel van de directeur door het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld.

Art. 25 Elke leerling bekomt op het einde van het schooljaar een attest (in Lagere graad) of een getuigschrift (in Middelbare en Hogere graad) op basis van de behaalde resultaten. Tijdens de proclamatie in de laatste schoolweek van juni worden deze attesten / getuigschriften uitgereikt door Mevrouw Ingrid Holemans, Schepen van Cultuur en Onderwijs te Zaventem. Traditiegetrouw ontvangen de afgestudeerden uit de hogere graad van iedere studierichting een gepast geschenk, aangeboden door de Vriendenkring van de Gemeentelijke Academie.
Men slaagt wanneer men een eindtotaal behaalt van 60% van de punten. Men mag geen 2 maal overzitten binnen een graad voor dezelfde optie.


HOOFDSTUK 9: Activiteiten georganiseerd door de Academie


Art. 26 De leerlingen worden in het kader van hun opleiding uitgenodigd mee te werken aan openbare voorstellingen (dans, toneel, enz...) of andere kunstmanifestaties (concerten, try-outs..) die door de Kunstacademie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.
Art. 27 Buitenschoolse activiteiten die de Kunstacademie voor minderjarige leerlingen organiseert, worden steeds per email en/of schriftelijk aan de ouders meegedeeld.


HOOFDSTUK 10: Verhuur van instrumenten


Art. 28 Onder bepaalde voorwaarden kunnen een aantal instrumenten door de Academie verhuurd worden aan de leerlingen. De lijst van beschikbare instrumenten kan geraadpleegd worden bij het toezicht.
Art. 29

De leraar begeleidt de leerling in de keuze van het huurinstrument (volgens gestalte en lichaamsbouw van de leerling)
Art. 30 Het huurgeld wordt jaarlijks betaald voor de duur van het volledige schooljaar (van 1 september tot 30 juni). Voor meer waardevolle instrumenten (vanaf 750 €) wordt een waarborg gevraagd welke in verhouding staat tot de waarde van het instrument. Deze waarborg wordt aan het einde van de huurperiode terugbetaald, voor zover het instrument in zijn oorspronkelijke staat werd binnengebracht. Voor ieder instrument werd een verzekering afgesloten door de Gemeente Zaventem. Bij ongeval of diefstal van het instrument zal mits expertise en de nodige bewijsstukken de verzekering haar verantwoordelijkheid nemen. Er is steeds een “franchise” voor de gebruiker d.w.z. een klein bedrag voor vaste kosten te betalen door de leerling.
Art. 31 De kosten van het normale periodieke onderhoud van het instrument (verharen van strijkstok, viltjes bijwerken of vernieuwen, kleppen bijregelen) worden door de Kunstacademie gedragen. Het vervangen van kapotte snaren of dergelijke valt ten laste van de leerling.
Art. 32 De huurperiode is voor de meeste instrumenten maximaal 2 schooljaren en bedoeld om leerlingen te laten kennismaken met het instrument. Voor strijkinstrumenten is het meegroeien eigen aan het instrument. Voor deze instrumentenfamilie wordt het hernieuwen van de huurperiode per grootte mogelijk gemaakt. Voor saxofoon is de huurperiode vastgelegd op slechts één schooljaar wegens een overwicht van de vraag op het aanbod.


HOOFDSTUK 11: Lesverplaatsingen


Art. 33 Definitie: Een lesverplaatsing is elke wijziging t.o.v. het door de school vastgelegde uurrooster. Een inhaal-les is elke les die de verplaatste les vervangt.

Art. 34 Een lesverplaatsing kan enkel worden toegestaan omwille van actieve deelname aan artistieke activiteiten (repetities, uitvoeringen, opnamen, vernissages, deelname aan examencommissies van DKO-instellingen, navormingen, meestercursussen ...)
Art. 35 Lessen kunnen niet worden verplaatst naar een vakantie- of wettelijke feestdag. Uitzonderingen kunnen verleend worden na toestemming van de directie.
Art. 36 Het aantal te verplaatsen lessen mag de regelmatigheid van de leerlingen en de continuïteit van de lessen niet in het gedrang brengen.
Art. 37 Bij het aanvragen van een lesverplaatsing houdt de leraar rekening met de mogelijkheden van de leerling en met beschikbaarheid van de lokalen. Het lokaal wordt hem toegewezen door het toezicht of het secretariaat.
Art. 38 Aanvraagprocedure: Leraars/begeleiders die een lesverplaatsing wensen aan te vragen doen dit ten laatste 14 kalenderdagen vóór de te verplaatsen les via het daartoe bestemde formulier. De aanvraag is gericht aan de directeur van de school en vergezeld van een verantwoordingsstuk. In een uitzonderlijk geval kan afgeweken worden van de normale procedure. De directie geeft, na beoordeling van de motivering, een schriftelijke toestemming. De leraar is verantwoordelijk voor de melding aan de leerlingen en bij minderjarige leerling aan de ouders.
Art. 39 De leraar bepaalt in samenspraak met de leerling datum en uur van de inhaal-les en legt deze nadien ter goedkeuring voor aan de directeur. De nieuwe regeling wordt vermeld in de schoolagenda ( door de ouders na te kijken en te ondertekenen) of in het notitieboek van de volwassenen leerling. De inhaal-les wordt vastgelegd binnen 10 kalenderdagen vóór of na de oorspronkelijke les. De communicatie omtrent gebeurt via email en/of andere kanalen.

Art. 40 Het reglement lesverplaatsingen kan ad valvas worden geraadpleegd in het hoofdgebouw van de Kunstacademie, kan op aanvraag worden verkregen bij het secretariaat en is online beschikbaar op de website van de kunstacademie.


HOOFDSTUK 12: Tarieven en Retributie


De inschrijvingsgelden, bepaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs, zijn hier te consulteren.



© KunstAcademieZaventem | Willem Lambertstraat 1, 1930 Zaventem | +32 2 720 05 28 |
infokaza